Vedtægter for Foreningen Kulturmejeriet nær Langesø

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Kulturmejeriet har hjemsted på Rugårdsvej 715, 5462 Morud i Nordfyns Kommune.

§ 2 Formål

Foreningen Kulturmejeriet har til formål:

 • at være katalysator for økologiske, sundhedsmæssige og kulturelle aktiviteter på det tidligere Rue Mejeri og således at sikre dets almennyttige karakter til fremme af folkesundheden
 • at give accept af alle lejere og event-aktører i Kulturmejeriet
 • at give moralsk støtte til ejere og lejere af mejeriets lokaler
 • eventuelt at søge økonomiske midler til aktiviteter i foreningen

§ 3 Medlemmer

Alle interesserede i Kulturmejeriet kan optages i foreningen.

§ 4 Økonomi

Foreningens økonomi fremskaffes gennem kontingent fra medlemmerne og indtægter fra eventuelle selvstændige bidrag og aktiviteter, som medlemmer eller andre måtte iværksætte til fordel for Kulturmejeriet.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5 Kontingenter

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales forud et år ad gangen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest to måneder efter fremsendelse af opkrævning, kan af bestyrelsen slettes.

§ 6 Generalforsamling

Mejeriets øverste myndighed er medlemmerne, der udøver denne myndighed på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned, og indkaldelse til medlemmerne sker skriftligt og om muligt elektronisk (e-mail) med 2 ugers varsel. Indkaldelserne skal indeholde eventuelle forslag fra bestyrelsens side.

Forslag til generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og udsendes straks til medlemmerne elektronisk (e-mail) samt evt. pr. brev.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af medlemmerne kræver dette skriftligt med angivelse af dagsorden.

§ 7 Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 • Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år
 • Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, herunder vedtægtsændringer
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 • Valg af revisor samt suppleant
 • Eventuelt

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, og hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Vedtægtsændringer kan, når de er angivet i dagsordenen med deres fulde ordlyd, vedtages på en generalforsamling ved mindst 2/3 af de fremmødte.

§ 8 Bestyrelse

Medlemmer kan vælges ind i bestyrelsen efter mindst 1 års medlemskab af foreningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen vælges blandt de fremmødte. Dog kan også vælges ikke tilstedeværende personer, som skriftligt har indvilget heri.

Der vælges op til 2 suppleanter blandt de fremmødte.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

De valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen.

Der kan maksimalt sidde 10 personer i bestyrelsen.

50 % af bestyrelsen er på valg hvert andet år.

Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg, hvis medlemmer kan udpeges også uden for kredsen af foreningens medlemmer.

§ 9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes normalt kvartalsvis og i øvrigt efter behov.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50 % af bestyrelsen, deraf formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 10 Forpligtelse

Foreningen Kulturmejeriet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.Medlemmerne har ingen økonomiske forpligtelser på foreningens vegne, og der hæftes kun med foreningens midler.

Medlemmer har intet retsligt krav på foreningens formue.

§ 11 Opløsning

Beslutning om ophør kan træffes på samme måde som gældende for vedtægtsændringer. Dog skal beslutningen bekræftes på en efterfølgende generalforsamling afholdt mindst 2 og senest 4 uger senere.

Ved opløsning skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og hensigter.